Historia Posłańca Serca Jezusowego


Miesięcznik jezuicki znany pod nazwą Posłaniec Serca Jezusowego powstał w 1872 roku. Początkowo był to polski odpowiednik francuskiego La Massagera, biuletynu nowego ruchu powstającego w Kościele - Apostolstwa Modlitwy. Każdy kolejny papież polecał modlitwom całego ludu Bożego, a szczególnie członkom Apostolstwa Modlitwy specjalne intencje, które dotyczyły najistotniejszych spraw Kościoła. Dlatego też pierwsze numery pisma wydawane były w formie broszurek z aktualnymi intencjami jako tzw. Kartki intencyjne. Dwa lata później pismo zaczęło się ukazywać jako miesięcznik. Podczas niemal 140 lat swojego istnienia pismo ewaluowało, nie rezygnując jednak z realizowania swojego głównego zadania: szerzenia kultu Serca Pana Jezusa. Od roku 1880 nosiło ono tytuł Intencja miesięczna, czyli Posłaniec Serca Jezusowego, który w 1904 roku zmieniono na Posłaniec Serca Jezusowego. Intencja miesięczna Apostolstwa Modlitwy. Dwukrotnie jeszcze nie tyle zmieniano ten tytuł, ile go modyfikowano. Najpierw w roku 1920 rozpracowano podtytuł i na karcie tytułowej do czasu zamknięcia miesięcznika w 1952 roku widniał: Posłaniec Serca Jezusowego, czyli intencja miesięczna. Organ Apostolstwa Modlitwy i złączonego z nim Dzieła Poświęcenia Rodzin Sercu Jezusowemu. Od 1982 roku czasu zaczął wychodzić Posłaniec Serca Jezusowego bez żadnego podtytułu.

Posłaniec trafiał również do Polonii amerykańskiej. Polscy jezuici pracujący w Ameryce prosili o pożyteczną lekturę w języku polskim i w odpowiedzi otrzymywali statkami kolejne numery naszego miesięcznika. W 1917 roku z powodu I wojny światowej Posłaniec Serca Jezusowego przestał docierać do Ameryki. Spowodowało to powstanie amerykańskiej wersji pisma pod nazwą Posłaniec Serca Jezusa. Służyło ono przez 90 lat Polonii amerykańskiej, pogłębiając wiarę i przywiązanie Polaków na obczyźnie do Ojczyzny.

Tymczasem w Polsce Posłańca Serca Jezusowego wydawano bez przeszkód aż do 1939 roku. Wojna oraz cenzura komunistyczna uniemożliwiły wydanie miesięcznika. Jego wznowienie było możliwe dopiero w 1981 roku.

Przez kolejne lata w Posłańcu zmieniali się redaktorzy naczelni, zmieniała się szata graficzna pisma, może także zawartość tematyczna, zawsze jednak pragnęło ono służyć budowaniu wiary i krzewieniu miłości do Serca Jezusa.

Ważnym wydarzeniem było połączenie w roku 2006 pisma wydawanego za oceanem z tym tworzonym w Polsce. Otrzymało ono wtedy wspólny tytuł Posłaniec miesięcznik katolicki. Jego trzon stanowiły intencje papieskie wyznaczające temat przewodni każdego numeru, uzupełniany innymi zagadnieniami podejmowanymi z katolickiej perspektywy.

Z początkiem 2011 roku pismo po raz kolejny zmieniło szatę graficzną i powróciło do wcześniejszego tytułu Posłaniec Serca Jezusowego, akcentując w podejmowanej tematyce kult Najświętszego Serca Jezusa. Powróciło do korzeni, z których wyrosło, tj. Stowarzyszenia Apostolstwa Modlitwy i nadal spełnia swa misję ewangelizacyjna w Ojczyźnie i wobec Rodaków na obczyźnie.
redakcja PSJ
img
img