Redakcja PSJ - sierpień 2015

redaktor naczelny
ks. Stanisław Groń SJ
zastępca redaktora naczelnego
ks. Tomasz Oleniacz SJ
rada programowa
ks. Jakub Kołacz SJ
ks. Ryszard Machnik SJ
ks. Jerzy Sermak SJ
sekretarz redakcji
Katarzyna Kmiecik
redakcja
Grażyna Berger
sekretariat i prenumerata
Katarzyna Kmiecik
współpraca
Zenobia Białas-Świerad
ks. Stanisław Biel SJ
Barbara Cabała
ks. Tadeusz Chromik SJ
ks. Bogdan Długosz SJ
Jan Gać
ks. Robert Janusz SJ
ks. Jan Konior SJ
Helena Lis
ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Ryszard Machnik SJ
Filip Musiał
ks. Andrzej Pełka SJ
ks. Józef Polak SJ
ks. Jacek Poznański SJ
ks. Jerzy Sermak SJ
ks. Jacek Siepsiak SJ
Mikołaj Świerad
ks. Artur Wenner SJ
ks. Dariusz Wiśniewski SJ
ks. Marek Wójtowicz SJ
opracowanie graficzne
Joanna Panasiewicz; StudioTak.pl
adres redakcji
ul. Kopernika 26; 31-501 Kraków
tel. 12 62 93 291; fax 12 42 95 003
e-mail: redakcja_._poslaniec.co
http://poslaniec.co
Rok 144, nr 8 sierpień 2015
POSŁANIEC SERCA JEZUSOWEGO
wydawca
Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
tel. 12 62 93 200, fax 12 42 95 003
Vol. 99, No. 8, August 2015
POSŁANIEC SERCA JEZUSA (USPS 439-520)
is published monthly for $35.00 a year in USA
(Canada $45.00), by the POLISH JESUITS,
4105 N. Avers Ave., Chicago, IL 60618-1903.
Periodicals Postage Paid at Chicago, IL.
POSTMASTER: Send address changes
to "Posłaniec Serca Jezusa", Jesuit Fathers,
4105 N. Avers Ave., Chicago, IL 60618-1903.
wydawca
Księża Jezuici
4105 N. Avers Ave., Chicago, IL 60618-1903
tel. (773) 588-7476; fax: (773) 588-6517
druk
Z.G. COLONEL s.j., ul. Nad Drwiną 4b, 30-741 Kraków
planowany nakład 14 000
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych
i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów
i zmiany tytułów.
ZA ZEZWOLENIEM WŁADZY KOŚCIELNEJ
Nr indeksu 37250
img