Redakcja PSJ - październik 2011

redaktor naczelny
ks. Stanisław Groń SJ
zastępca redaktora naczelnego
ks. Stanisław Czarnecki SJ
rada programowa
ks. Jakub Kołacz SJ
ks. Ryszard Machnik SJ
ks. Jerzy Sermak SJ
sekretarz redakcji
Katarzyna Kmiecik
redakcja
Grażyna Berger
Barbara Cabała
sekretariat i prenumerata
Katarzyna Kmiecik
współpraca
Anna Błasiak
ks. Tadeusz Chromik SJ
Jan Gać
Urszula Janicka-Krzywda
Helena Lis
ks. Tadeusz Loska SJ
ks. Stanisław Łucarz SJ
ks. Ryszard Machnik SJ
Lucjan Miozga
Filip Musiał
ks. Andrzej Pełka SJ
ks. Jerzy Sermak SJ
ks. Jacek Siepsiak SJ
ks. Marek Wójtowicz SJ
opracowanie graficzne
Joanna Panasiewicz; StudioTak.pl
adres redakcji
ul. Kopernika 26; 31-501 Kraków
tel. 12 62 93 291; fax 12 42 95 003
e-mail: redakcja_._poslaniec.co
http://poslaniec.co
Rok 140, nr 1 styczeń 2011
POSŁANIEC SERCA JEZUSOWEGO
wydawca
Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
tel. 12 62 93 200, fax 12 42 95 003
Vol. 95, No. 1, January 2011
POSŁANIEC SERCA JEZUSA (USPS 439-520)
is published monthly for $35.00 a year in USA
(Canada $45.00), by the POLISH JESUITS,
4105 N. Avers Ave., Chicago, IL 60618-1903.
Periodicals Postage Paid at Chicago, IL.
POSTMASTER: Send address changes
to "Posłaniec Serca Jezusa", Jesuit Fathers,
4105 N. Avers Ave., Chicago, IL 60618-1903.
wydawca
Księża Jezuici
4105 N. Avers Ave., Chicago, IL 60618-1903
tel. (773) 588-7476; fax: (773) 588-6517
druk
Z.G. COLONEL s.j., ul. Dąbrowskiego 16, 30-532 Kraków
planowany nakład 14 000
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych
i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów
i zmiany tytułów.
ZA ZEZWOLENIEM WŁADZY KOŚCIELNEJ
Nr indeksu 37250